fiagalicia.com é un dominio de Internet que contén un portal ou páxina web propiedade da Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” (CIF G02908051), con domicilio social en C/ Luis López Casanegra, 5 – baixo, La Coruña , España. , e correo electrónico xeral fia@coiag.es.

A páxina web da Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”, ten como obxectivo facilitar á cidadanía información sobre as súas actividades corporativas.

Con esta páxina web, a Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”, pretende ofrecer un servizo útil, polo que son benvidas as suxestións dos usuarios. Pero se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web da Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”. O acceso a el implica a súa aceptación sen reservas. O uso de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexerase tamén polas condicións particulares previstas en cada caso, que se entenderán aceptadas pola mera utilización de tales servizos.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA WEB: https:fiagalicia.com

1. CONDICIÓNS DE ACCESO

1. A utilización deste espazo web está supeditada á plena aceptación por parte do Usuario das presentes Condicións Xerais de Uso, ou das que estean vixentes en cada momento en que o usuario acceda a el.

2. Só se permite o acceso a este sitio, así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en cada momento o seu uso ás presentes Condicións Xerais, á lexislación aplicable en cada momento, así como á moral, aos bos costumes e á orde pública. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” resérvase o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen previo aviso, a calquera usuario que infrinxe o disposto neste aviso legal, así como a comunicarlle ás autoridades competentes para a realización das actividades. que podería constituír un delito.

3. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” resérvase o dereito unilateral a modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso así como calquera outra condición xeral ou particular da súa páxina web. Así mesmo, resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizalos.

4. O Usuario recoñece que o acceso a este sitio realízase co seu libre consentimento e é da súa exclusiva responsabilidade.

6. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” resérvase o dereito de rescindir este servizo web en calquera momento sen máis requisito que a de avisar nestas condicións cunha antelación de 15 días.

2. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo ofrecido por este sitio, nin se fai responsable dos danos ocasionados ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza. , derivados do uso da información contida neste sitio web.

2. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”, consciente dos riscos derivados de afrontar os novos retos da extensión dos seus servizos a través de Internet, puxo en marcha medidas de seguridade esixindo para reducir os ditos riscos.

Non obstante, a Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” non pode garantir a absoluta invulnerabilidade dos seus sistemas de seguridade, polo que exclúe calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse á presenza de virus ou outros elementos que poidan provocar alteracións no sistema informático (software e hardware), documentos electrónicos e ficheiros do usuario ou de calquera terceiro, incluídas as que se produzan nos servizos prestados por terceiros a través deste portal.

Infórmase aos usuarios de que o uso de sistemas electrónicos de transmisión de datos e correo electrónico non ofrecen garantías absolutas de seguridade. O usuario e a Fundación eximínanse mutuamente de calquera responsabilidade derivada de feitos como a non recepción ou atraso dos mesmos, erro ou interceptación de comunicacións.

3. Contidos e Ligazóns. A información contida neste sitio web é meramente informativa. A política da Fundación é procurar que os contidos estean sempre actualizados, pero pode ocorrer que non o estean, sobre todo os de carácter normativo.

A función das ligazóns, ou enlaces, que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre o tema en Internet, onde poderá ampliar ou completar a información ofrecida nesta páxina. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” non será responsable dos resultados obtidos a través dos devanditos enlaces.

4. En todo caso, a Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde o seu sitio web, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos neles que poidan provocar alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera índole causados ​​ao usuario por este motivo.

Aínda que as ligazóns son vixiadas regularmente para que isto non ocorra, no caso de que algún usuario ou terceiro considere que os contidos ou servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilegais, vulneran os valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos de o usuario.Pregúntase ao usuario ou a un terceiro que comunique de inmediato a dita circunstancia á Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” (C/ Santa Gema, 5-baixo, A Coruña ou fia@coiag.es).

3. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de calquera logotipo, emblema ou calquera elemento incorporado ao deseño deste sitio pertence en exclusiva á Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos deste sitio web sobre os que a Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” non posúe dereitos de propiedade intelectual ou industrial son utilizados coa correspondente autorización.

2. Queda prohibida a reprodución total ou parcial do contido de https:fiagalicia.com, así como a súa transmisión ou rexistro por calquera sistema de recuperación de información, en calquera forma ou por calquera medio, salvo autorización previa, por escrito. , da Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”.

3. Non se permite eludir os dereitos de autor sobre os dereitos da Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”, así como eludir ou tentar eludir os sistemas que existan ou poidan existir para a protección dos contidos.

4. Calquera vulneración dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou dos elementos da Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia”, estará sometida ás medidas legais oportunas para lograr a súa protección.

5. A consulta ou a descarga dos contidos da páxina ou de calquera software non suporá a cesión de ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre os mesmos.

Autorízase só e exclusivamente a visualización, impresión e descarga parcial do contido da páxina web se se cumpren as seguintes condicións:

Que é compatible coas finalidades do sitio web.

Que non se realice con fins comerciais nin para a súa distribución, comunicación pública ou transformación.

Que non se modifique ningún dos contidos da páxina web.

Que ningún gráfico, icona ou imaxe dispoñible na web sexa utilizado, copiado ou distribuído por separado do texto ou doutras imaxes que o acompañen.

Que se cite a fonte.

6. Toda a información recibida nestas páxinas, como comentarios, suxestións ou ideas, terá a consideración de cesión gratuíta. Non envíe información que non poida ser tratada deste xeito.

7. Ligazón de terceiros á Web https:fiagalicia.com. Calquera ligazón de terceiros á Rede debe estar á súa páxina de inicio, con ?ligazóns profundas?, ?framing? e calquera outro uso dos contidos da Web a favor de terceiros non autorizados.

4. LEI APLICABLE

1. A Fundación “Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia” informa que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, polo que é a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito relativo á interpretación das presentes condicións. a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que España ten asinados.

2. Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais, o usuario sométese á xurisdición dos Xulgados da cidade da Coruña, para resolver calquera controversia relacionada co apartado anterior.

5. COMO POÑER EN CONTACTO

Se desexa aclarar algún aspecto das condicións de uso descritas, pode dirixirse aos seguintes enderezos:

fia@coiag.es se se fai por correo electrónico ou por escrito a FUNDACIÓN ENXEÑERÍA AGRONÓMICA PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA, C/ Santa Gema 5- Bajo, 15009., La Coruña.

6. DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DO SERVIZO

FUNDACIÓN DE ENXEÑARÍA AGRONÓMICA PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA

CIF G02908051

Domicilio Social: C/ Santa Gema 5- Baixo, 15009., A Coruña

Teléfono +34 981-28.88.58

Fax +34 981-28.99.97

fia@coiag.es

Inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección Consellería do Medio Rural, clasificadas como de interese para a defensa do medio natural e declaradas de interese galego, figurando inscrita co número 2021/13.